BCG

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Sustainable Development Goals: SDGs) (Bioeconomy) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัยให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเก่า และค้นหาแหล่งใหม่ (Circular Economy) คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าโดยสร้างองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ผ่านงานวิจัยและนำไปถ่ายทอดให้ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดจากการเรียนรู้ผ่านการศึกษาเป็นหลักสูตรอุทยานธรณีสตูล Bioeconomy Circular Economy Green Economy อุทยานธรณีสตูลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG : Geotourism              อุทยานธรณีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการใช้โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ด้วยเหตุนี้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโลกสตูลต้องเนินการนํา การมีส่วนร่วมของชุมชนกับแนวทางที่สำคัญ คือ นำอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ผู้เกี่ยวของกับการท่องเที่ยว เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจบริการในพื้นที่อย่างรวดเร็ว …

BCG Read More »

ประชุมการเตรียมความพร้อมต้อนรับการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล

📣 วันที่ 28-30 เมษายน 2565 ทีมบริหารอุทยานธรณีโลกสตูล กรมทรัพยากรธรณี เขต 4 ทสจ.สตูล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล แหล่งถ้ำทะลุ ต.เขาขาว,แหล่งฟอสซิลเขาน้อย ต.กำแพง,รร.บ้านป่าพน ,กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ท่าอ้อย ,ศูนย์เรียนรู้ อบต.นาทอน,กลุ่มคลุ้ม,อุทยานแห่งชาติหมูเกาะเภตรา และปันหยาบาติก