พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนาและวิชาการ ระหว่าง อุทยานธรณีโลกสตูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

วันที่ 11 ธันวามคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนาและวิชาการ ระหว่าง อุทยานธรณีโลกสตูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ สังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวเปิดงานและแนะนำมหาวิทยาลัย คุณณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานโลกสตูล กล่าวแนะนำอุทยานโลกสตูล คุณภาวิณี พัฒนจันทร์ กลุ่มวิจัยการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และ รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม กล่าวแสดงความยินดี ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มจธ.และอุทยานโลกสตูล ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อุทยานโลกสตูล ทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหาร จัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร วิทยากร และมัคคุเทศก์ในพื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการ