โครงการวิจัยการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเทียวอุทยานธรณีโลกสตูล (Sustainable Tourism Development and Managment For Satun UNESCO Global Geopark)

วันที่ 30-1 มิถุนายน 2562 UNESCO Global Geopark ร่วมกับคณะทีมวิจัย เพื่อลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเทียวอุทยานธรณีโลกสตูล (Sustainable Tourism Development and Managment For Satun UNESCO Global Geopark)

วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562
ลงพื้น Geopark แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นเกาะต่อร่วมกับคณะทีมวิจัย Oki UNESCO Global Geopark เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเทียวอุทยานธรณีโลกสตูล (Sustainable Tourism Development and Managment For Satun UNESCO Global Geopark) โดย สกว. มุ่งเป้า ปี 62 ผู้สนับสนุน ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร สกว. เพื่อนำแนวทางจากงานวิจัยมาปรับใช้ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล