จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ชูการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโลก เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

         จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ชูการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโลก เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ วันนี้ (24 พ.ค. 61) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และการขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563 จากจังหวัดสตูล
          ในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนการเชื่อมโยงกับแผนในระดับพื้นที่ ได้แก่ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยวิเคราะห์รวบรวมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์จากยุทธศาสตร์จังหวัดและทุกหน่วยงาน ผ่านมติของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในการขับเคลื่อน โดยมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติของจังหวัดสตูล เข้าร่วมทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยเฉพาะแนวทางการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีสตูล หลังได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นประเทศที่ 38 ของโลก และเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขี้น
       โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปการเสนอข้อคิดเห็น ให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลอุทยานธรณีสตูล บูรณาการด้านการศึกษากำหนดให้เพิ่มหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นที่ฐานของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสตูล โดยเฉพาะ ถ้ำเล สเตโกดอน จุดขึ้นเรือที่ปลายอุโมงค์ รวมถึงสินค้าที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวจะซื้อเป็นของฝากจากจังหวัดสตูล และข้อคิดเห็นอื่น ๆ