รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 พร้อมมอบแนวทางขับเคลื่อนอุทยานธรณีสตูลสู่อุทยานธรณีโลก โดยใช้หลักการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ค่ำวันนี้ (20 ก.พ. 61)พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า ภายใต้รูปแบบ Satun Geopark is people เพื่อบอกเล่าความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานธรณีสตูลกับวิถีชุมชน ผ่าน 3 โซนการเรียนรู้ ได้แก่ กำเนิดอุทยานธรณีสตูลสู่วิถีชีวิต , การท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล และโซนนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่สำคัญมาก แต่ต้องอาศัยความสนใจ ใส่ใจ ให้คุณค่าโดยเริ่มจากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะหากยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูล เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ในช่วงเดือนเมษายน 2561 นั้น จะถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ แต่ประชาชนในพื้นที่ยิ่งต้องมีการปรับตัว ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสะอาดของสถานที่ แสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในพื้นที่ และขอให้นำแนวทาง โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เมื่อสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเกิดขึ้นประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนต้องได้โอกาสสูงสุด