ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานธรณีวิทยาของประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอุทยานธรณีสตูล

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเครือข่ายอุทยานธรณีจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของ UNESCO โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งเครือข่ายอุทยานธรณีจากประเทศญี่ปุ่น และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน Satun Geopark เช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู และเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560

Ms.kana furusawa หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญอุทยานธรณีของประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย Dr.Mahito Watanabe , Dr.Hisashi Oiwane  และ Ms.Youko Tomita ซึ่งเป็นคณะทำงานผู้บุกเบิกการจัดตั้งอุทยานธรณีของญี่ปุ่น กล่าวว่า การดำเนินงานการจัดตั้งและส่วนเสริมผลักดันอุทยานธรณีไปเป็นเครือข่าย อุทยานธรณีโลกต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนเป็นหลัก ที่ชุมชนเจ้าของพื้นที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจที่แท้จริง ถึงความต้องการที่อยากจะให้ชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง อยากจะได้ อยากจะให้เป็น หรือไม่อยากได้ ไม่อยากให้เป็น เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญอันเป็นแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป อุทยานธรณีเป็นของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง วิธีการหรือแนวทางที่จะได้ทำงานในแต่ละที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ทีมงานของญี่ปุ่นเพียงแค่แนะนำแนวทางที่ญี่ปุ่นได้ดำเนินการไปเท่านั้น ความต้องการของยูเนสโก เพียงเพื่อให้เกิดความร่วมมือของชุมชน หรือระหว่างประเทศ และนานาชาติ และที่สำคัญที่สุด คือ ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ในอุทยานธรณีให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ก็จะเกิดความรัก ความหวงแหนและอยากรับรู้ อยากมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเอง และเรามีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งเหล่านั้นด้วย

Dr.Mahito Watanabe ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาของประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า Satun Geopark ได้รับการประเมินเบื้องต้นในพื้นที่จากผู้ประเมินของยูเนสโก เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการของยูเนสโกพิจารณาที่ประเทศจีน เมื่อเดือนกันยายน 2560 ซึ่งจะประกาศผลเบื้องต้นในเดือนเมษายน 2561 โดยก่อนหน้านั้นเราสามารถดูข้อมูลผลการประเมินได้จากเว็บไซต์ของ UNESCO ในเดือนธันวาคม 2560 นี้ สำหรับอุทยานธรณีประเทศไทย Satun Geopark จะได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายของ UNESCO GLOBAL Geopark หรือไม่ แต่เราก็มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ของชาวสตูล ที่จะพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้ Satun Geopark เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยต่อไป