พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล

เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดสตูลยิ่ง อีกทั้งการให้ข้อมูลทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเยาวชน และการสร้างความตระหนักของคนในท้องถิ่น ในการหาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีของจังหวัดสตูล รวมไปถึงการผลักดันอุทยานธรณีสตูล เพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลก อันจะนำไปสู่ความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์ เป็นแห่งเรียนรู้ที่สำคัญ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักระดับจังหวัด ระดับชาติและระดับโลกต่อไป