กลุ่มฉิม เมล่อน Chim melon สตูลจีโอพาร์ค

เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน พร้อมทั้งเรียนรู้    การผสมเกษรของเลม่อน ผลไม้ที่ทำรายได้ให้แก่เจ้าของสวนแห่งนี้ เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะได้เรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ซึ่งในสภาพแวดล้อมและสภาพการศาสตร์หนึ่งๆ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลกำไรแก่เกษตรกรได้มากขึ้น และด้วยการปลูกที่ไม่ใช้ดิน จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืชและไม่ต้องจัดการดิน และยังสามารถปลูกพืชใกล้กันมากได้ ด้วยเหตุนี้พืชจึงให้ผลผลิตในปริมาณที่มากกว่าเดิม ขณะที่ใช้พื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำน้อยมาก เพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวนน้ำแบบปิด เพื่อหมุนเวียนน้ำ เมื่อเทียบกับการเกษตรแบบเดิมแล้ว นับว่าใช้น้ำเพียงส่วนนิดเท่านั้น

สนใจติดต่อ นายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๘๓๙๘๐๒๒

อัตราค่าบริการ ๖๐๐/ชั่วโมง