อุทยานธรณีสตูล

อุทยานธรณีคืออะไร?

แปลอังกฤษ   What is Geopark?

แปลจีน  什么是地质公园?

– พื้นที่ที่รวมแหล่งและสภาพภูมิประเทศที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยา โดยพื้นที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวมซึ่งประกอบด้วยการอนุรักษ์ การให้การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แปลอังกฤษ – Areas that combine geologically important resources and topography with these areas being holistically managed, consisting of conservation, education and sustainable development.

แปลจีน – 将重要的地质资源和地形结合起来,对这些地区进行整体管理,包括保护、教育和可持续发展。

– ใช้มรดกทางธรณีเชื่อมโยงมรดกทางนิเวศวิทยามรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจ

แปลอังกฤษ – Use the geotechnical heritage to link other ecological, cultural, and archaeological heritage in the area to increase awareness and understanding.

แปลจีน – 利用地学遗产将该地区的其他生态、文化和考古遗产联系起来,提高人们的认识和理解。

– ให้ชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้และเข้าใจมีความภาคภูมิใจในพื้นที่ตนเอง

แปลอังกฤษ – Local communities to learn and understand, to be proud of their own area

แปลจีน – 当地社区学习和了解,为自己的地区感到骄傲。

– มีการท่องเที่ยวเชิงธรณีโดยชุมชนท้องถิ่น

แปลอังกฤษ – There is Geotourism by the local community

แปลจีน – 当地社区开展地理旅游。

– ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

แปลอังกฤษ – Enhancing the economy of local communities, make a job, make a careers, make money, make your own local pride

แปลจีน – 增强当地的经济实力,做一份工作,做一份事业,赚一份钱,让自己成为当地的骄傲。

องค์ประกอบอุทยานธรณีสตูล

– มีความโดดเด่นของแหล่งมรดกธรณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาและมรดกที่จับต้องไม่ได้ (งานวิจัย)

– มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูลที่มีความชัดเจน

– มีผลิตภัณฑ์สินค้าของฝาก ของที่ระลึกที่เชื่อมโยงเรื่องราวธรณีวิทยาในพื้นที่

– มีกลุ่มชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร เครือข่ายอุทยานธรณีสตูล

– มีหลักสูตรอุทยานธรณี ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่มีการให้ความรู้กับชุมชน นักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง

– เชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศมีการเข้าร่วมประชุม เครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN) ทุกปี

– มีการสื่อสารเรื่องราวผ่านบทเพลง มีการเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงทั่วประเทศ มีเว็บไซต์ของอุทยานธรณีสตูล มีป้ายสื่อความหมายทางธรณียังแหล่งมีการจัดงานประจำทุกปี

– มีการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา มีมัคคุเทศก์ที่อุทยานธรณี แล้วยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในพื้นที่

แปลอังกฤษ Elements of Satun Geopark

– The uniqueness of heritage sites, geology, culture, history, nature and intangible inheritance (research)

– There is a clear master plan for the management of Satun Geopark

– There are souvenir products, souvenirs linking geological stories in the area

– There are community groups, tourism business operators, hotels, homestays, restaurants, the Satun Geopark network

– There is a geopark courses in schools in the area that educates the community, students on an ongoing basis

– Linking the network with foreign countries, the Global Geoparks Network (GGN) was attended every year

– The story is communicated through music, published through all media outlets throughout the country, has the website of Satun Geopark, there are signs meaning geotechnical signs also held every year

– There is Geotourism, there is tour guide to educate in the Geopark, and there are also geotechnical tourism sites in the area.

แปลจีน 萨屯地质公园的要素

– 遗产地的独特性,地质、文化、历史、自然和非物质遗产(研究)。

– 萨屯地质公园的管理有明确的总体规划。

– 有纪念品、纪念品链接着当地的地质故事。

– 有社区团体、旅游企业经营者、酒店、家庭旅馆、餐馆、萨屯地质公园网络等。

– 在当地学校开设地质公园课程,对社区、学生进行持续教育。

– 将网络与外国联系起来,每年都参加全球地质公园网络(GGN)。

– 故事通过音乐传达,通过全国各媒体发布,有萨屯地质公园的网站,有标志意义的地质标志也年年举办

– 地质公园里有地质旅游,有导游教育,也有地质旅游景点。

 

ป้ายที่ 2 อุทยานธรณีสตูล

“อุทยานธรณีสตูล” ครอบคลุมพื้นที่ 2,597.21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่สวยงาม

อุทยานธรณีสตูล ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 โดยเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาระดับสากล และได้รับการบริหารจัดการโดยใช้กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ธรณีวิทยา การให้ความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งอุทยานธรณีสตูลอาศัยมรดกทางธรณีเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงมรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชิวิต เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่

อุทยานธรณีสตูล ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกโดยยูเนสโก เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมาโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้ “อุทยานธรณีสตูล” หรือ Satun Geopark เป็นอุทยานธรณีโลก โดยหลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของยูเนสโกแล้ว อุทยานธรณีสตูลจึงเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย (ที่มาข้อมูล : กรมทรัพยากรธรณี)

  1. Satun Geopark

Satun Geopark Covering an area of 2,597.21 square kilometers covering 4 districts of Satun province such as Thung Wa, Manang, La-ngu and Muang district. The topography is a limestone mountain range with many islands and beautiful beaches.

Satun Geopark Declared as a national geopark in November 2016, it is an area of international geological prominence and has been managed using the conceptual framework of geological conservation, education and sustainable development, where the geoscience park relies on geothermal heritage as a medium linking natural heritage, cultural heritage and lifestyle to create understanding and awareness of the importance of the land in which we live.

Satun Geopark was declared a World Geopark by UNESCO on April 17, 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO has announced “Satun Geopark” or Satun Geopark is a global geopark by having passing the criteria for assessing the eligibility of UNESCO, Satun Geopark is the first world geopark in Thailand.

  1. 萨通地质公园

“沙敦地质公园” 面积为2,597.21平方公里,覆盖了沙敦省的4个县,如通瓦县、马南县、拉古县和芒县。地形是石灰岩山脉,有许多岛屿和美丽的海滩。

萨屯地质公园于2016年11月申报为国家地质公园,是一个具有国际地质意义的区域,并采用地质保护、教育和可持续发展的理念框架进行管理,地质公园依托地热遗产,以地热遗产为媒介,将自然遗产、文化遗产和生活方式联系起来,让人们了解和认识到我们生活的土地的重要性。

         沙敦地质公园于2018年4月17日被联合国教科文组织宣布为世界地质公园,由联合国教育、科学及文化组织或联合国教科文组织宣布 “沙敦地质公园 “或沙敦地质公园通过联合国教科文组织的资格评估标准,成为世界地质公园,沙敦地质公园是泰国第一个世界地质公园。