อุทยานธรณีในปัจจุบัน

ห้วงเวลาปัจจุบัน…อุทยานธรณีสตูล และวิถีชีวิตผู้คน

“มานิ”และ “อูรักลาโว้ย” ชนพื้นเมืองที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

        “มานิ” หรือมนุษย์เป็นชนพื้นเมืองที่เร่ร่อนไปตามพื้นที่เขาหินปูนบริเวณอำเภอมะนัง โดยดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์โดยใช้ลูกดอกและเก็บของป่าที่ขึ้นในพื้นที่หินปูน และ “อูรักลาโว้ย” เป็นอีกชนพื้นเมืองที่เร่ร่อนและอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล ดำรงชีพโดยอาศัยการจับปลาตามชายฝั่งของเกาะต่าง ๆ ที่อุดมไปด้วยแนวปะการัง พิธีสำคัญ คือ พิธีลอยเรือ

 

การให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

         ปัจจุบัน พื้นที่อุทยานธรณีสตูลถูกให้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ นิเวศวิทยา โบราณคดี เป็นแหล่งทางเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามในระดับนานาชาติ ชุมชนท้องถิ่นได้ผลิตสินค้าที่นำภูมิปัญญาดังเดิมมาประยุกต์กับวัสตุดิบในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลและสร้างความเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีวิทยาของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่อุทยานธรณีมีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา