หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ความเป็นมา การก่อตั้งกลุ่มหลักๆ เกิดจากความชอบส่วนตัวในเรื่องเรื่องต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จากเดิมเรามีแหล่งตามธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าในชุมชน และเริ่มมีการสูญหายไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งชาวบ้านเล็งเห็นว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ จึงได้มีการชวนกันมาร่วมกลุ่ม และได้มีการแนะนำให้แก่กลุ่มชาวบ้าน หลักๆเลยคือเรื่องของการขยายพันธุ์ และการนำมาจำหน่าย ส่วนของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีความต้องการอันดับแรกๆคือส่วนของหม้อ ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นภาชนะใส่ข้าวเหนี่ยวได้ ซึ่งส่วนตรงนี้ทำให้เกิดรายได้ในกลุ่มชาวบ้าน จากพืชที่ก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ การที่มาทำในส่วนนี้ ทำให้มีการเข้ามาทัศนศึกษาของกลุ่มนักเรียน ได้มีการบรรยายความรู้ในเรื่องต่างๆของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ได้มีการเรียนรู้จริงนอกชั้นเรียน การดำเนินการของกลุ่มคือให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่บ้านของตัวเอง และเมื่อได้ผลผลิตในส่วนที่ต้องการให้นำมาขายแก่ที่ศูนย์ หม้อที่กลุ่มชุมชนปลูก จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในป่าอยู่แล้วไม่ได้มาจากการปรับแต่งพันธุ์ หรือผสมขึ้นมาใหม่ การที่มาทำตรงนี้ ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พืชที่มีอยู่ดั้งเดิม ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง