สมัครสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล

ความหมายอุทยานธรณี

อุทยานธรณี ตามที่ยูเนสโกกำหนด คือ "พื้นที่หรือขอบเขตที่มีแหล่งที่มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 แหล่ง ไม่เฉพาะทางด้านธรณีวิทยา แต่ยังรวมถึงคุณค่าทางโบราณคดี นิเวศวิทยา หรือวัฒนธรรม"

UNESCO เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอุทยานธรณีเมื่อ 14 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2541) เพื่อสนองความต้องการของนานาชาติในเรื่องการรับรู้ถึงแหล่งทางด้าน earth sciences อุทยานธรณี มีการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก(Global Geoparks Network หรือ GGN) International Network of Geoparks Program ของ Ecological and Earth Sciences Division และมีการประสานงานร่วมกับ World Heritages Center and Man and Biosphere (MAB) ปัจจุบัน มีสมาชิก จาก 27 ประเทศ และมีอุทยานธรณี 89 แห่ง จากทั่วโลก การดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานธรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและ อนุรักษ์แหล่งธรนีวิทยา สร้างงาน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตั้งเป้าให้มีสมาชิกอุทยานธรณีจำนวน 500 แห่งจากทั่วโลก

 

เครือข่ายอุทยานธรณีสตูล

สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล จะเป็นทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ขอบเขตของอุทยานธรณีสตูล (ขอบเขตอุทยานธรณีสตูล) อาทิเช่น

           – ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ

           – กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ทั้งเอกชน ไปจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น

           – กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ ร้านของฝากของที่ระลึก ต่างๆ

           – ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นนำมาทำผลิตภัณฑ์

           – มัคคุเทศก์นำเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล

– ผู้ประกอบการจะได้รับการการันตีคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานอุทยานธรณีสตูลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้การรับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ ยูเนสโก้ โกบอล จีโอพาร์ค  (UNESCO Globat Geoparks) นั่นก็หมายความว่า ในอนาคตนักท่องเที่ยวจะเชื่อมั่นในการเลือกใช้สินค้าและบริการจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO มากขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานธรณีสตูล ในอนาคตอันใกล้นี้

– ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกโดยมีอุทยานธรณีสตูลเป็นที่ปรึกษาให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทางด้านธรณีวิทยา 

– ผู้ประกอบการจะถูกบรรจุอยู่ในเส้นทางแผนที่ท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล โดยอุทยานธรณีสตูลจะนำไปประชาสัมพันธ์เวทีการท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งได้ลงสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น เว็บไซต์ สื่อวีดีทัศน์ สิ่งพิมพ์ ของอุทยานธรณี ฯลฯ

– ผู้ประกอบการจะได้รับตราสัญลักษณ์ การันตีมาตรฐานจากอุทยานธรณีสตูลเพื่อใช้ในการแสดงการเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล