ลานหินป่าพน

ลานหินป่าพน (Lan Hin Pa Phon) เป็นพื้นที่สวนหย่อมในเขตโรงเรียนบ้านป่าพน พื้นที่แหล่งมีลักษณะเป็นสวนหย่อมประกอบไปด้วยก้อนหินชั้นหินปูนแต่ละชั้นแสดงโครงสร้างของสโตรมาโตไลต์อย่างชัดเจน โดยกล่าวได้ว่าเป็นหินปูนยุคออร์โดวิเชียน มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มความสวยงาม ที่รวมถึงการจัดทำทางเดินเท้า ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  สถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านป่าพน หมู่ 6 ตำบลบ้านป่าพน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล อยู่ห่างจากตัวอำเภอมะนังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่สวนหย่อมในเขตโรงเรียนบ้านป่าพน ด้านเหนือและ ด้านตะวันตกจรดพื้นที่เนินเขาเตี้ย ๆ ด้านตะวันออกจรดสนามเด็กเล่นและอาคารเรียนถัดออกไป และด้านทิศใต้จรดสนามฟุตบอล มีขนาดพื้นที่ประมาณ 40×40 ตารางเมตร พื้นที่แหล่งมีลักษณะเป็นสวนหย่อมประกอบไปด้วยก้อนหินที่มีการจัดวางที่ยังคงรักษาตำแหน่งดั้งเดิมตามธรรมชาติเอาไว้ได้ มีการจัดภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มความสวยงาม ที่รวมถึงการจัดทำทางเดินเท้าแบบเส้นทางเดินคอนกรีตแคบๆกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยังมีการจัดสร้างสระน้ำจำลองอยู่ทางใต้ของแหล่ง และมีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นด้วย ก้อนหินที่โผล่ให้เห็นเป็นหินปูนที่มีลักษณะเป็นชั้นส่วนใหญ่มีการวางตัวเอียงเทไปทางทิศใต้ บางก้อนเป็นหินลอยชั้นมีการวางตัวต่างออกไป ชั้นหินทางด้านล่างหนาประมาณ 30-45 เซนติเมตร และมีความบางลงขึ้นไปทางด้านบนเหลือมีความหนาระหว่าง 10-15 เซนติเมตร ชั้นหินปูนแต่ละชั้นแสดงโครงสร้างของสโตรมาโตไลต์มีลักษณะคล้ายหมวดหินป่าแก่ยุคออร์โดวิเชียนตอนปลาย

จุดที่ 1 : ประตูสู่โลกโบราณ 450 ล้านปี (พิกัด : 47N 607327 783338)

เป็นจุดที่มีลักษณะคล้ายประตูหรืออุโมงค์ให้สามารถลอดผ่านได้ สูง 2 เมตร กว้าง 70 เซนติเมตร เป็นการกัดเซาะโดยน้ำตามรอยแตกของหินจนเกิดเป็นช่องระหว่างหินขนาดใหญ่ บริเวณนี้เห็นโครงสร้างสโตรมาโตไลต์ค่อนข้างชัดเจน แนวการวางตัวของชั้นหิน 314/32º S

Zone 1: The Gateway to the 450 Million Years of Ancient World (Coordinates: 47N 607327 783338)

It is a zone that looks like a door or a tunnel allowing it to pass through. Height of 2 meters and 70 centimeters wide. It is eroded by water along the rock cracks until it forms a channel between the large rocks. From this area, able to see the stromatolite structure quite clearly. Orientation of rock formations is 314/32º S.

 

区域 1:通往4.5亿年前的古代世界的门户(坐标:47N 607327 783338)

它是一个看起来像一道可以通过门或隧道的区域。高度 2 米,宽 70cm。 它被水沿着岩石裂缝侵蚀,直到形成大岩石之间的通道。从这个区域,可以很清楚地看到叠层岩的结构。 岩层的方向是 314 /32ºS。

 

จุดที่ 2 : โลกโบราณยุคออร์โดวิเชียน (พิกัด : 47N 607303 783357)

จุดนี้มีความน่าสนใจตรงที่ ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาถูกขนาบข้างด้วยหินปูนสโตรมาโตไลต์ ที่มีความสูงถึง 6 เมตร ตลอดเส้นทางเดินยาว 50 เมตร หินปูนสโตรมาโตไลต์บริเวณมีความต่อเนื่อง และมีรอยแตกน้อย มีช่องทางเดินระหว่างหินประมาณ 3 เมตร และด้วยบรรยากาศโดยรอบที่มีต้นไม้ปกคลุมหนา จึงทำให้เกิดร่มเงาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีต้นไม้ที่มีขนาดสูงใหญ่ ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัย

Zone 2: Ordovician Ancient World (Coordinates: 47N 607303 783357)

This is interesting that the two sides on both left and right are flanked by stromatolite limestone that is 6 meters high along the 50-meter-long walk with few cracks. There is also a walkway between the rocks approximately 3 meters and the surrounding atmosphere is covered with thick trees, thus creating shadow all the time. It also has a large tree as if you are entering an adventurous world.

区域 2:奥陶纪古代世界(坐标:47N 607303 783357)

有趣的是,左右两侧都是叠层石石灰石,沿50米长的步行道高6米,几乎没有裂缝。在大约3米的岩石之间还有一条人行道,而且周围都被茂密的树木围绕着,因此会产生阴影。它也有一棵大树,就感觉像您正在进入一个冒险的世界。

 

 

จุดที่ 3 : สะพานหินผูกรัก (พิกัด : 47N 607319 783357)

จุดนี้เป็นหินปูนสโตรมาโตไลต์ที่เคยเป็นก้อนเดียวกันมาก่อน แล้วถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นรอยเว้า จนทำให้ด้านล่างแตกหักลงไปตามแนวรอยแตก เหลือไว้เพียงแนวชั้นหินด้านบนที่ยังเชื่อมติดกันอยู่ หากมองจากทางด้านใต้หินจะเห็นเหมือนคนสองคนหันหน้าหากัน และมองจากทางด้านข้าง มีลักษณะเหมือนสะพาน

Zone 3: Binding Love Stone Bridge (Coordinates: 47N 607319 783357)

 

At this zone, the stromatolite limestones that had been the only stone before were eroded by water to form indentations. After that the bottom breaks down along the cracks leaving only the top rock layer still connected to each other. If viewed from the bottom of the rock, it can be seen as if two people are facing each other and if viewed from the side, it looks like a bridge.

 

区域 3:约束的爱石桥(坐标:47N 607319 783357)

 

在该区域,之前唯一的叠层岩石灰岩被水侵蚀而形成凹痕。之后,底部沿着裂缝破裂,剩下顶部岩石层仍然相互连接。如果从岩石的底部看,则好像两个人正对着对方,而从侧面看,它就像是一座桥。

14:15

 

 

 

จุดที่ 4 : ห้องแห่งอดีต (พิกัด : 47N 607279 783429)

ก่อนเข้าสู่จุดนี้จะมีรอยแตกของหิน สูงประมาณ 4 เมตร ให้เดินผ่านเข้าไปได้ บริเวณด้านในจุดจะมีหินปูนสโตรมาโตไลต์ล้อมรอบเหมือนเป็นห้อง หินปูนมีรอยแตก มีที่แตกและถล่มลงมาตามทางเดิน เป็นก้อนเล็กถึงปานกลาง และบริเวณนี้มีเถาวัลย์และรากต้นไทรย้อยลงมาค่อนข้างมาก

Before entering this point, there will be a 4-meter-high rock crack that you can walk past through. The area inside of this zone is surrounded by stromatolite limestone like a room with cracked limestone. There are small to medium rocks that crumble and collapse down the walkway and this area has numerous lianas and banyan roots.

区域 4:过去的房间(坐标:47N 607279 783429)

 

在进入这里之前,会有一个4米高的岩石裂缝,您可以穿过它。该区域的内部被叠层石石灰岩包围,就像一个带有破裂石灰岩的房间。有一些中小型的岩石在人行道上坍塌,而且该地区有许多藤本植物和榕树根。

 

 

จุดที่ 5 : โอบทะเล (พิกัด : 47N 607299 783448)

เป็นจุดที่ถ้าเดินมาเห็นต้นไทรใหญ่ขนาดนี้แล้วแสดงว่า ได้เดินมาถึงครึ่งทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาติและธรณีวิทยาแล้ว ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่รากไม้เจริญเติบโตบนหิน ทำให้หินเกิดการผุพังอยู่กับที่ โดยรากของต้นไม้จะมีกรดอ่อนๆ ซึ่งกรดอ่อนๆนี้จะสามารถละลายหินปูนจึงทำให้รากไม้ชอนไชไปตามรอยแตกของหิน และเจริญเติบโตจนเหมือนต้นไม้ได้โอบหินไปเกือบทั้งก้อนได้

 

Zone 5: Embraced Sea (Coordinates: 47N 607299 783448)

It is the zone that if walking to see these large banyan trees, then it means that you have reached halfway of the nature and geological study path. This is where the roots grow on the rock causing the rock to decay in place with the roots of the tree having a weak acid which this weak acid can dissolve the limestone causing the roots to penetrate the cracks of the trees and grow as if it is a tree embracing most of the rock

区域 5:环抱海域(坐标:47N 607299 783448)

如果您步行时看到这些大榕树,就意味着您已经到达自然和地质研究道路的一半了。这是在岩石上生长根部的地方,导致岩石在原地腐烂,而树的根部具有弱酸,这种弱酸可以溶解石灰石,从而使根部穿透树木的裂缝并像树一样生长。 就如拥抱大部分岩石的树。

 

 

จุดที่ 6 : ช่องแคบทะเลโบราณ (พิกัด : 47N 607301 783456)

จุดนี้มีหินปูนสโตรมาโตไลต์ขนาบอยู่ทั้งสองทั้งทาง เกิดจากน้ำกัดเซาะตามแนวรอยแตกของหินจนเกิดเป็นร่องลึก และช่องแคบ ความกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร พอให้หนึ่งคนเดินผ่านได้ ระยะยาวของช่องแคบนี้ยาวประมาณ 6 เมตร เป็นทางเข้าเพื่อเดินเข้าไปยังจุดที่ 7

Zone 6: Ancient Sea Strait (Coordinates: 47N 607301 783456)

There are limestone stromatolites flanking both ways which are caused by water eroding along the rock’s cracks and forming deep furrows. Also, the channel is approximately 70 centimeters wide enough for one person to walk through. The long run of this strait is about 6 meters long and is the entrance to the 7th zone.

区域 6:古代海峡(坐标:47N 607301 783456)

 

沿两侧都有叠层岩石灰岩,这是由于水沿着岩石的裂缝侵蚀并形成深沟而引起的。而且该通道大约有70厘米宽,足以供一个人穿过。 该海峡的长约6米长,是第七区的入口。

 

 

 

 

จุดที่ 7 : หินสาหร่ายมหัศจรรย์ (พิกัด : 47N 607295 783465)

เป็นจุดที่หินปูนมีการกร่อนตามแนว bedding ทำให้หินด้านบนขาดออกจากหินฐานด้านล่าง ซึ่งมีเพียงจุดเดียวที่ยังเชื่อมติดกันอยู่ ด้วยลักษณะดังกล่าว เมื่อมองจากทางด้านข้างทำให้มองแล้วเหมือนหินลอยได้ และเนื่องจากกหินมีรอยแตกมาก จึงทำให้บริเวณนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงในการถล่ม

 

Zone 7: Miraculous Algae Stone (Coordinates: 47N 607295 783465)

This is where the limestone along the bedding erosion causes the top rock to break off the bottom rock base, which has only one zone still connected. With such characteristics, when viewed from the side, it looks like a floating rock and since the rocks are cracks, this area is potentially vulnerable to collapse.

区域 7:神奇的藻类石(坐标:47N 607295 783465)

这是沿着层理侵蚀的石灰岩使顶部的岩石从底部岩石的底座折断的地方,底部岩石的底座仍然只有一个区域连接。具有这样的特性,从侧面看时,它看起来像是一块漂浮的岩石,并且由于岩石是裂缝,因此该区域可能容易塌陷。

 

 

จุดที่ 8 : กำแพงป่าพน (พิกัด : 47N 607331 783440)

หินปูนสโตรมาโตไลต์ทอดตัวเป็นแนวยาวเหมือนกำแพงขนาดใหญ่ หินปูนบริเวณนี้มีรอยแตกน้อย เห็นโครงสร้างของสโตรมาโตไลต์ชัดเจน

Zone 8: Pa Phon Wall (Coordinates: 47N 607331 783440)

Stromatolite limestone stretches like a large wall. Limestone in this area has fewer cracks and the structure of the stromatolite is clearly visible.

区域 8:Pa Phon 墙(坐标:47N 607331 783440)

叠层岩石灰岩如大墙一样伸展。 该区域的石灰岩裂缝较少,导致叠层岩的结构清晰可见。