ร่วมประชุมเครือข่ายจีโอพาร์คทั่วโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น