ฟอสซิลบริเวณอ่าวนุ่น

ป้ายที่ 3 ฟอสซิลบริเวณอ่าวนุ่น Fossils around Ao Nun Ao Nun周围的化石

สโตรมาโตไลต์ ผู้ผลิตออกซิเจนลำดับต้นของโลกเพื่อเปิดทางให้สิ่งมีชีวิต

จัดอยู่ในกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ ร่องรอยที่พบเป็นโครงสร้างคล้ายหินพิเศษ ซึ่งมักเกิดจากการงอกพอกพูนในบริเวณน้ำตื้น เกิดขึ้นจากแบคทีเรีย เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย) พบมากในหินปูนเชื่อกันว่าไซยาโนแบคทีเรียมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าก่อนยุคพรีแคมเบรียน โลกมีออกซิเจนน้อยมาก ซึ่งในเวลานั้นออกซิเจนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของไอน้ำจากภูเขาไฟและแสงแดด แต่สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์แสงได้มีส่วนทำให้ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศอิสระของโลกสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของสโตรมาโตไลต์ จึงเป็นหลักฐานของปริมาณสิ่งมีชีวิตตั้งต้นที่ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศที่สูงขึ้น นำไปสู่ขั้นตอนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่อไป

นอติลอยด์

ซากดึกดำบรรพ์นอติลอยด์ (nautiloids) เป็นกลุ่มที่เปลือกมีวิวัฒนาการแบ่งออกเป็นห้องๆ เพื่อใช้เก็บแก๊ส ทำให้ลอยตัวได้ วิวัฒนาการต่อมา คือ การที่เปลือกค่อยๆม้วนงอจนขดเป็นวง ซึ่งก้าวหน้าไปถึงขั้นวงขดนั้นเม้มซ้อนกัน ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ จึงทำให้ครองความเป็นนักล่าไร้เทียมทานในทะเลยุคออร์โดวิเชียนเมื่อประมาณ 480-440 ล้านปี หรือที่เรียกว่าหอยงวงช้าง (nautilus) นั่นเอง (ที่มาข้อมูล : กรมทรัพยากรธรณี)

ด้วยขนาดและประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ ทำให้ปลาหมึกนอติลอยด์พวกที่มีเปลือกเหยียดตรงจึงเป็นต้นแบบของเรือดำน้ำแรก ๆ ของโลก โดยเรือดำน้ำนอติลุสที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1800 โดยโรเบิร์ต ฟุลตัน ในภายหลังชื่อนี้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา หลายลำ ว่า “ยูเอสเอส นอติลุส” รวมทั้งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ลำแรกของโลก “ยูเอสเอส นอติลุส (SSN-571)”‘ สร้างในปี ค.ศ. 1954 (ที่มาข้อมูล:วิกิพีเดีย)

 

The world’s first oxygen producer stromatolite to enable life to exist

Classified as fossils. Traces found are special stone-like structures, often caused by the proliferation in shallow water areas, formed by bacteria such as Blue-green algae (Cyanobacteria) found in limestone cyanobacteria are believed to have influenced important changes in the history of living organisms, with experts believed that before the Precambrian era, earth had very little oxygen, which at that time oxygen was formed through the reaction of water vapor from volcanoes and sunlight, but photosynthetic organisms contributed to the increase in the oxygen content of the Earth’s free atmosphere, thus an increase in Stromatolites is evidence of the amount of early organisms that increases the amount of oxygen in the atmosphere, leading to further evolutionary stages of the organism.

Nautilus

Nautiloid fossils are groups in which the shell evolved into chambers to store gas to make it float. The next evolution is that the shell is slowly curled until it forms a loop, which progressed to the stage of coiling nested. For mobility, it became an invincible predator in the waters of the Ordovician era approximately 440 – 480 million years, also known as the nautilus. (Data source: Department of Mineral Resources)

Their size and mobility made the nautiloids, with straightened shell was the prototype of the world’s first submarines by the Nautilus submarine was built in 1800 by Robert Fulton. Later, the name was given to several US Navy submarines as “USS Nautilus” including the world’s first nuclear powered submarine” USS Nautilus (SSN-571)”, built in 1954 (Data source: wikipedia).

 

世界上第一个制氧机叠层岩使生命得以存在

分类为化石。发现的痕迹是特殊的石状结构,往往是在浅水区增殖造成的,由细菌形成,如在石灰岩中发现的蓝绿藻(蓝藻)蓝藻被认为影响了生物体历史的重要变化,专家认为在前寒武纪之前,地球上的氧气非常少。其中当时的氧气是通过火山的水蒸气和阳光的反应形成的,但光合生物促进了地球自由大气中氧气含量的增加,因此,石柱石的增加是早期生物增加大气中氧气含量的证据,导致生物进一步进化阶段。

鹦鹉螺

鹦鹉螺化石是指贝壳演化成室,以储存气体使其漂浮的群体。接下来的进化是贝壳慢慢地卷曲,直到形成一个环形,发展到盘绕嵌套的阶段。为了机动性,在距今约4.4-4.8亿年的奥陶纪时代的水域中,它成为了一种无敌的掠食者,也被称为鹦鹉螺。(数据来源:矿产资源部)

它们的尺寸和机动性使鹦鹉螺号,与直的外壳是世界上第一艘潜艇的原型由鹦鹉螺号潜艇是由罗伯特-富尔顿在1800年建造。后来,美国海军的几艘潜艇被命名为 “鹦鹉螺号”,包括世界上第一艘核动力潜艇 “鹦鹉螺号(SSN-571)”,建于1954年(数据来源:wikipedia)