พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Geopark Museum)

พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Geopark Museum) เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดสตูลยิ่ง อีกทั้งการให้ข้อมูลทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเยาวชน และการสร้างความตระหนักของคนในท้องถิ่น ในการหาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีของจังหวัดสตูล รวมไปถึงการผลักดันอุทยานธรณีสตูล เพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลก อันจะนำไปสู่ความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์ เป็นแห่งเรียนรู้ที่สำคัญ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักระดับจังหวัด ระดับชาติและระดับโลกต่อไป
Information center of geological sites conservation is an important and useful project of Satun Province. Its functions are academic service, public relations, scientific learning promotion, youth participation and local people realization in natural resources conservation. The Satun Geopark is needed to be ready to get a global geopark as a world outstanding level. It is an important learning hub, employment and famous tourism attraction in the provincial, national and global levels.