พริกไทยสุไหงอุเป

พริกไทยสุไหงอุเป โดยเมื่อครั้งในอดีตพระยาภูมินารถภักดี เดิมชื่อ “กูเด็นบินกูแมะ”  ได้ชักชวนชาวจีนจากปีนังนำเข้ามาปลูกพรุิงไทยในอดีตจากหลักฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในสมัยก่อน โดยพริงไทยบริเวณทุ่งหว้ามีความแตกต่างจากที่อื่น มีรสชาติเผ็ดร้อนท้อง เป็นอย่างมากซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปลูกบนพื้นดินทะเลดึกดำบรรพ์ที่มีแร่ธาตุจากภูเขาหินปูนตั้งแต่ 450 ล้านปีก่อน  นอกจ่ากนั้นยังได้ได้รับกระแสแม่เหล็กโลกเนื่องจากอยู่ในแนวเส้นทางการบินของค้างคาวแม่ไก่ มีผลทำให้พริกไทยสุไหงอุเป หอม เข็ม เผ็ดร้อน มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในอดีต เคยเป็นสินค้าส่งออกไปยังปีนัง อังกฤษ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่เมืองสุไหงอุเป เมื่อประมาณ 150 ปี มาแล้ว หลังจากที่อุทยานธรณีโลกสตูลได้รับการรับรองจากอุทยานธรณีโลกก็ทำให้ เกิดกลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป เกิดขึ้นเนื่องจากมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดรายได้มากขึ้นจากการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จนทำให้ทุกวันนี้ทางกลุ่มได้แปรรูปสินค้าเป็นขนมคุ๊กกี่พริกไทยที่รสชาติอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครทำให้เกิดการฟื้นกิจการขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่สูญหายไปนานกว่า 150 ปี มาแล้ว

ภาพขนมคุกกี้พริกไทยสุไหงอุเป