แหล่งท่องท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

อุทยานธรณีสตูล วิถีชีวิตที่หลากหลาย ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม  ชาวไทยพุทธ และ ชาวไทยเชื้อสายจีน อยู่รวมกันอย่างสงบมีให้เห็นในวิถีชีวิตของคนที่นี่  จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน