ถ้ำเล สเตโกดอน Tham Le Stegodon

ถ้ำเล สเตโกดอน (Tham Le Stegodon) เป็นถ้ำอยู่ในเทือกเขาหินปูนทอดยาวมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ใต้ภูเขา ภายในถ้ำมีลักษณะคดเคี้ยวมีระยะทางจากปากถ้ำจนถึงทางออก ประมาณ 4 กิโลเมตร สิ่งที่โดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ที่สำคัญคือการพบซากดึกดำบรรพ์ของช้าง และ แรดสมัยไพลสโตซีน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้าง สกุล สเตโกดอน ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกชื่อถ้ำแห่งนี้ว่า “ถ้ำเล สเตโกดอน” ซากดึกดำบรรพ์ ดังกล่าวเป็นซากกระดูกขากรรไกรพร้อมฟันกราม ซี่ที่ 2 และ 3 ด้านล่างขวาของช้างดึกดำบรรพ์เชื่อกันว่าการพบเจอฟันกรามช้างสกุล สเตโกดอน เป็นจุดกำเนิดเรื่องราวการศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล โดยใช้การบูรณาการทุกภาคส่วน  ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ที่จะเกิดท้องถิ่นและประเทศชาติร่วมกัน  อาทิ  หน่วยงานในจังหวัดสตูล,  กรมทรัพยากรธรณี,  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), และภาคส่วนจากชุมชนท้องถิ่นในเขตอุทยานธรณีสตูล  จนเกิดการจัดตั้งอุทยานธรณีสตูลขึ้นเพื่อผลักดันให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกต่อไป

Tham Le Stegodon It is a cave looking like a horizontal tunnel inside a mountain crooking about 4 kilometers. The distinctive thing of the cave is the discoveries of the Pleistocene fossil elephants and rhinoceroses particularly the Stegodon elephants that is the derivation of the name “Stegodon Sea Cave”. The fossil is a right lower jaw with the second and third molars of an ancient elephant Stegodon. It sheds light to study in geology of Satun Province by integration of many sectors for local and national benefits such as organizations in Satun Province, Department of Mineral Resources, Research Institute of Petrified Wood and Mineral Resources, Ministry of Tourism and Sports, Department of Tourism, Tourism Authority of Thailand, and many local sectors in the Satun Geopark. This is the way to paving to be a member of the UNESCO Global Geopark.

พอออกจากถ้ำจะต้องนั่งเรือ 30 นาที นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับป่าชายเลน โดยการต่อเรือไปขึ้นบกที่ท่าเรือท่าอ้อย ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  โดยน้ำในถ้ำจะได้รับอิทธิพลจากน้ำในลำธารและน้ำทะเลขึ้นลงเป็นประจำทุกวัน การท่องเที่ยวภายในถ้ำจะต้องพายเรือลอดถ้ำ และต้องพิจารณาระดับน้ำในถ้ำแต่ละวันด้วย แต่สามารถเข้าถ้ำได้ตลอดทุกฤดูกาล  การท่องเที่ยวจะต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้าล่วงหน้า เนื่องจากอุทยานธรณีสตูลจะเน้นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ นักท่องเที่ยวสามารถชมพิพิธภัณฑ์ทางธรณีก่อนเข้าถ้ำได้ ขณะเดียวกันจะมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป

After get out the cave we must to sail for 30 minutes passing mangrove forests to the Tha Oil pier about 4 kilometers in distance. Water level in the cave can be affected by both streams and daily sea tides. Kayaking in the cave is thus regarded the daily water level records but the kayaking can be made all the year round but must contact the Thungwa Sub-district Administration Organization in advance. Visiting the Thungwa Ancient Elephant Museum is strongly recommended prior to getting inside the cave by mean of getting information and strict security measures, the number of tourists is limited. We emphasize the quality tourism with sustainable natural resources protection.