ถ้ำวังคราม

ลักษณะถ้ำถ้ำวังคราม

มีความยาว 154.8 เมตร และความกว้าง 2-28 เมตร เพดานถ้ำสูง 5 – 25 เมตร จุดด้านในสุดของถ้ำเชื่อมออกไปสู่แอ่งน้ำหินปูนสีฟ้าอมเขียวบริเวณด้านหน้าเขาวังคราม นักท่องเที่ยวต้องเดินตามทางปูนข้ามแอ่งน้ำด้านหน้า และเดินขึ้นบันไดปูนจึงจะขึ้นสู่ถ้ำได้ โดยเส้นทางนี้ใช้เที่ยวชมใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15  นาที

ลักษณะทางธรณีวิทยา

พื้นที่โดยรอบถ้ำวังครามส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง และลักษณะทางธรณีวิทยา ประกอบด้วย หินแข็งกลุ่มหินทุ่งสง ยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician)  หินที่พบในพื้นที่ศึกษาประกอบด้วย หินปูนเนื้อดินสีเทาดํา (Argillaceous Limestone) หินปูนเนื้อโดโลไมต์ (Dolomitic  Limestone)  และพื้นที่ที่เป็นที่ราบเพียงบางส่วนประกอบด้วย ชั้นตะกอนยุคควอเทอร์นารี เป็นตะกอนเชิงเขา (Colluvium)

ก.  ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ 2 มิติ จาก Google Earth แสดงตำแหน่งถ้ำ

                                                                      ข.  แนวเขาวังคราม

                                                                      ค.  บริเวณปากถ้ำทางเข้า (ถ่ายจากภายในถ้ำออกไปหน้าถ้ำ)

(ที่มาข้อมูล : กรมทรัพยากรธรณี)

 เส้นทางผังถ้ำถ้ำวังคราม

ถ้ำวังครามมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากถ้ำอื่น ๆ คือ มีทัศนียภาพหน้าถ้ำเป็นทะเลสาบโดยจะมีความสวยงามมากในฤดูฝน เนื่องจากน้ำจะมีสีฟ้าซึ่งเกิดจากการละลายของหินปูน โดยทางน้ำนี้จะมีตลอดปี เพียงแต่ในฤดูร้อนจะมีปริมาณลดลงแต่ไม่แห้ง โดยไหลมาจากชั้นโพรงหินปูนที่กักเก็บน้ำภายในถ้ำหินปูน เส้นทางของถ้ำวังครามมีเพียงคูหาหรือโถงถ้ำหลักเพียงโถงเดียว แต่จะมีโพรงชั้นล่างที่เป็นถ้ำน้ำเชื่อมตั้งแต่ปากถ้ำ และเห็นได้อีกทีบริเวณปลายถ้ำ

 

แผนผังถ้ำวังคราม ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล มีความยาว 154.8 เมตร  (ที่มาข้อมูล : กรมทรัพยากรธรณี)

ประติมากรรมและสิ่งมีชีวิตในถ้ำ

                                                                             ก.  กลุ่มหินน้ำไหลและกลุ่มหินย้อยเกิดลดหลั่นกันเป็นชั้นทำนบ

                                                                            ข.  หินน้ำไหลสีน้ำตาล

                                                                            ค.  ตะกอนสารประกอบคาร์บอเนตที่เกิดใต้น้ำ

                                                                            ง.  หินย้อย

                                                                            จ.  หินน้ำไหลขนาดใหญ่บริเวณผนังถ้ำด้านขวา

                                                                            ฉ. กลุ่มหินงอกจำนวนมากที่มีทรงสูง

                                  ภาพแสดงสิ่งมชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยในถ้ำวังคราม

ก. แมงมุมแส้ (wipe spider)

ข. ค้างคาว

ค. แมงมุมถ้ำ

ง.  กิ้งกือถ้ำ (centipede)

จ. จิ้งหรีดถ้ำ

ฉ. แมลงถ้ำ

(ที่มาข้อมูล : กรมทรัพยากรธรณี)